rp_nauka12.jpg

Klasyfikacja zadrzewien

Share
Klasyfikacja zadrzewien
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka12.jpgWiększość polskich autorów, specjalistów z zakresu gospodarki zadrzewieniowej, a także opracowanie zbiorowe Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, klasyfikuje zadrzewienia według czterech następujących kryteriów: 1) celu, któremu mają one służyć; 2) wzajemnego usytuowania drzew i krzewów na konkretnym. obiekcie, czyli formy; 3) rozmieszczenia przestrzennego nasadzeń, zwanego — typem; 4) sposobu budowy zadrzewienia. Rozróżnia się trzy rodzaje zadrzewień śródpolnych: reliktowe po wytrzebionych lasach, samosiewy na gruntach pozarolnych i specjalnie zakładane w celach ochronnych lub granicznych. Cel zadrzewień wyznacza różnica między nasadzeniami ochronnymi i produkcyjnymi. Pierwsze z nich mają zabezpieczyć glebę przed erozją wodną i wietrzną, a domostwa przed pożarami. Drugie natomiast mają głównie uzupełniać krajową bazę surowca drzewnego. Niezależnie od tego podziału wszystkie zadrzewienia spełniają zasadniczo obie funkcje jednocześnie, choć jedna z nich jest główna, druga zaś uboczna. Forma zadrzewień może być różnoraka: pojedyncza, grupowa, rzędowa, pasowa i wreszcie powierzchniowa. Zadrzewienia pojedyncze — to luźno występujące pojedyncze drzewa i krzewy. Grupowe — to kępy drzew i krzewów o różnych kształtach, lecz o powierzchni poniżej 1000 m8. Rzędowe — dotyczą nasadzeń jednorzędowych o dowolnej długości. Pasowe — to drzewa lub krzewy rozmieszczone w dwóch bądź kilku rzędach równoległych, o nieprzekraczającej szerokości 10 m. Powierzchniowe — to nasadzenia drzew lub krzewów o szczególnych zadaniach ochronnych lub krajobrazowych, np. parki zadrzewienia skarp, skwerów, zieleńców, placów sportowych, remiz, przy droży, hałd, przeciwerozyjne.

Pozostałe wpisy o szkole i nauce:

Author:

Related Post

top